Regulamin Pobytu w pokojach gościnnych Grażyna w Gdyni

 1. Rezerwacja i płatności
  1. Dokonanie rezerwacji odbywa się telefonicznie, bądź e-mailem i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Pobytu.
  2. Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: termin pobytu,imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
  3. Po otrzymaniu propozycji rezerwacji zostaje wysłane potwierdzenie rezerwacji na zwrotny adres e-mail.
  4. W przypadku braku wpłaty zadatku w kwocie i terminie ustalonym, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
  5. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.
  6. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
  7. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
  8. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji pokoju/apartamentu, podczas przekazywania kluczy. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 2. Pobyt
  1. Na około godzinę przed przybyciem na miejsce oczekujemy potwierdzenia telefonicznego, celem umówienia się na udostępnienie pokoju/apartamentu.
  2. Doba pobytowa rozpoczyna się od godziny 14.00 i trwa do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
  3. W pokojach i na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz cisza nocna w godzinach 22.00 - 6.00.
  4. Prosimy o zamykanie swoich pokoi na klucz – nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie całego obiektu. Opłata za zagubienie kluczy wynosi 50 złotych.
  5. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych.
  6. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu, to znaczy w pokoju oraz w obiekcie nie mogą przebywać osoby nie zameldowane.
  7. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i nie poinformowania o tym fakcie Właściciela, zostaje pobrana dodatkowa opłata w wysokości 100 zł od osoby za dobę. Właściciel ponadto ma prawo do anulowania rezerwacji ze skutkiem natychmiastowym.
  8. Gość nie może przekazywać pokoju/apartamentu osobom trzecim, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu okresu pobytu.
  9. Przed wyjściem z pokoju prosimy o zamknięcie drzwi i wyłączenie światła.
  10. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właściciela obiektu.
  11. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Klient.
  12. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela obiektu.
  13. Wysoko cenimy Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, którego głównym celem jest zapewnienie spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.
 3. Uwagi końcowe
  1. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.
  2. Wystąpienie siły wyższej:
   • W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności np. awarii właściciel rezerwuje sobie prawo, jeśli jest to możliwe, zaproponowania obiektu zastępczego.
   • Właściciel ma prawo , w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi ,z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
  3. Właściciel pokojów gościnnych „Grażyna” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia posiadanych przez Gościa pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość artystyczną lub naukową.
  4. Właściciel pokojów gościnnych „Grażyna” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
  5. Prawem właściwym dla sporów między właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.